dijous, 4 de juny de 2020

RECORDATORI: INFORMACIÓ IMPORTANT PER LES FAMÍLIES I ALUMNES DE 6È D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

CAT

Benvolgudes famílies ,

Vos volem recordar que, segons mana la Resolució del Conseller d’Educació, Universitat i Recerca de dia 25 de maig de 2020, el dimecres 27 de maig es reanuden de forma voluntària les tutories presencials per a l’alumnat de 6è de primaria.

Es duran a terme les activitats presencials següents:

Tutories d'orientació o de matèria per a l'alumnat de 6è curs d'educació primària, amb cita prèvia, individuals o en grups de màxim de 5 alumnes. 

Podran sol·licitar les tutories a la direcció del centre: alumnes, famílies i professors. 

Es donarà preferència a l'alumnat que hagi patit una situació d'especial dificultat durant el període de suspensió de les activitats presencials. S’ha de tenir en compte l’aspecte socioemocional i l’orientació educativa i/o professional dels alumnes i s'ha de basar en criteris generals i inclusius, és a dir, que l’alumnat en desavantatge, que ha patit més la bretxa digital i que va endarrerit ha de ser el prioritari. 

A les tutories de matèria es prioritzaran els dubtes referents als aspectes curriculars. 

La direcció del centre organitzarà l'horari de les tutories a partir de les sol·licituds rebudes.

Fins a final de curs, l'alumnat continuarà el seu ensenyament de manera no presencial. A partir de la fase 2, els alumnes dels darrers cursos i sempre amb cita prèvia, podran assistir a tutories d'orientació o de matèria de forma individual o en grups de fins a 5 alumnes amb les condicions especificades anteriorment.

Salutacions

La Direcció

___________________________________________
CAST

Queridas familias,

Os queremos recordar que, según manda la Resolución del Consejero de Educación, Universidad e Investigación de día 25 de mayo de 2020, el miércoles 27 de mayo se reanudan de forma voluntaria las tutorías presenciales para el alumnado de 6º de primaria.

Se llevarán a cabo las actividades presenciales siguientes:

Tutorías de orientación o de materia para el alumnado de 6º curso de educación primaria, con cita previa, individuales o en grupos de máximo de 5 alumnos.

Podrán solicitar las tutorías a la dirección del centro: alumnos, familias y profesores.

Se dará preferencia al alumnado que haya sufrido una situación de especial dificultad durante el período de suspensión de las actividades presenciales. Hay que tener en cuenta el aspecto socioemocional y la orientación educativa y/o profesional de los alumnos y se basará en criterios generales e inclusivos, es decir, que el alumnado en desventaja, que ha sufrido más la brecha digital y que va atrasado debe ser el prioritario.

En las tutorías de materia se priorizarán las dudas referentes a los aspectos curriculares.

La dirección del centro organizará el horario de las tutorías a partir de las solicitudes recibidas.

Hasta final de curso, el alumnado continuará su enseñanza de manera no presencial. A partir de la fase 2, los alumnos de los últimos cursos y siempre con cita previa, podrán asistir a tutorías de orientación o de materia de forma individual o en grupos de hasta 5 alumnos de la forma especificada anteriormente.

Saludos

La Dirección

Cap comentari:

Publica un comentari